कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि।।

0

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि।।

श्री श्री बाबा मुक्तीश्वरनाथ महादेव सिद्ध पीठ, गोरखपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: